Glamorgan - LAND REQUIRED FOR A GYPSY AND TRAVELLER SITE

19 February 2020
Call for Land Glamorgan

VALE OF GLAMORGAN COUNCIL

INVITATION TO SUBMIT CANDIDATE SITES FOR

GYPSY AND TRAVELLER ACCOMODATION

The Vale of Glamorgan Local Development Plan 2011 – 2026 (LDP) was adopted in June 2017 and includes a commitment in the approved Monitoring Framework to identify a suitable site for gypsy and travellers to accommodate the need identified in the Council’s Gypsy and Traveller Accommodation Assessment 2016.

The Council is therefore making a ‘Call’ for candidate sites in order to provide for a gypsy and traveller site within the county and is inviting developers, landowners and other interested parties to identify land to nominate candidate sites for use as a gypsy and traveller site.

The ‘Call’ for sites will be open from Monday 17th February 2020 and will run until 5pm on Monday 30th March 2020.

Candidate sites should be submitted on the Candidate Site Form which is available from the Council’s website www.valeofglamorgan.gov.uk/consultation or from the Council’s Dock Office, Barry.

All candidate sites submitted must be at least 0.5 hectares in area.

Completed Forms should be returned by no later than 5pm Monday 30th March 2020 to:

The LDP Team

Docks Office

Barry Docks

Barry

CF63 4RT

E mail: ldp@valeofglamorgan.gov.uk

Further information is available on the Council’s website: www.valeofglamorgan.gov.uk/consultation or by contacting the LDP Team on 01446 704665.

ANGEN TIR AR GYFER SAFLE SIPSIWN A THEITHWYR

CYNGOR BRO MORGANNWG

GWAHODDIAD I GYFLWYNO DARPAR SAFLEOEDD AR GYFER

 LLETY SIPSIWN A THEITHWYR

Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011 - 2026 (CDLl) ei fabwysiadu ym mis Mehefin 2017 ac mae’n cynnwys ymrwymiad yn y Fframwaith Monitro cymeradwy i adnabod safle addas i sipsiwn a theithwyr i ddarparu ar gyfer yr angen a adnabuwyd yn Asesiad Llety Sipsiwn a Theithwyr y Cyngor 2016.

 

Felly, mae’r Cyngor yn ‘Galw’ am ddarpar safleoedd er mwyn darparu ar gyfer safle sipsiwn a theithwyr yn y sir ac yn gwahodd datblygwyr, perchnogion tir a phartion eraill â diddordeb i adnabod tir i enwebu darpar safleoedd i’w defnyddio fel safle sipsiwn a theithwyr.

 

Bydd y ‘Galwad’ am safleoedd ar agor o Dydd Llun 17eg Chwefror 2020 ac yn cau ar 5 yp ar Dydd Llun 30ain Mawrth 2020.

 

Dylid cyflwyno darpar safleoedd ar y Ffurflen Darpar Safleoedd sydd ar gael ar wefan y Cyngor ar www.bromorgannwg.gov.uk/ymgynghori  neu o Swyddfa’r Dociau y Cyngor yn Y Barri.

 

Dylai bob darpar safle a gyflwynir fod o leiaf 0.5 hectar o ran arwynebedd.

 

Dylid anfon Ffurflenni Cyflawn ddim hwyrach na 5 yp Dydd Llun 30ain Mawrth 2020 at:

 

Y Tîm CDLl

Swyddfa’r Dociau

Dociau y Barri

Y Barri

CF63 4RT

E-bost: ldp@valeofglamorgan.gov.uk

 

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor: www.bromorgannwg.gov.uk/ymgynghori neu drwy gysylltu â’r Tîm CDLl ar 01446 704665.